Tel. 0180 - 556 747 
Maandag - Vrijdag: 09.00 - 17.00 uur


Winkelwagen - € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Rijkstypekeurmerk | Atjoo Brandpreventie

Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit "keurmerk" wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar blusapparaat. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F). Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blustoestellen 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven.

 Het is zonder dit Rijkstypekeur niet toegestaan draagbare blusapparaten in Nederland te verkopen en of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen.

Wet en regelgeving

Elk blustoestel dat in Nederland op de Nederlandse markt wordt gebracht moet een rijkstypekeurnummer hebben. Dit is vastgelegd in het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997. Het Ministerie van BZK heeft NCP Certificatie gemandateerd om bewijzen van typekeur voor draagbare blustoestellen af te geven.

Het Besluit draagbare blustoestellen 1997 is gebaseerd op artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985. Het besluit en de aangehaalde Europese normen hebben tot doel dat alleen aantoonbaar deugdelijke en veilige draagbare blusapparaten, die voldoen aan de op Europees niveau bepaalde vereisten, op de Nederlandse markt worden gebracht. Zodoende kan de consument/gebruiker van een in Nederland gekocht draagbaar blusapparaat dat is voorzien van een Rijkstypekeur erop vertrouwen dat een dergelijk apparaat bestemd en geschikt is voor het blussen van branden waarvoor het is goedgekeurd.
In het besluit is de norm NEN-EN 3 geimplementeerd. Hierin zijn eisen opgenomen inzake veiligheid en deugdelijkheid van draagbare blustoestellen.

Vraag en antwoord

Welke kleur moet een brandblusser hebben?

In de NEN-EN-3 +A1:2007 is vastgelegd dat de kleur van een blustoestel rood dient te zijn (RAL 3000).

Hoe lang is een rijkstypekeur geldig ?

In het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 is bepaald dat blustoestellen een rijkstypekeur moeten hebben voordat het op de Nederlandse markt mag worden verkocht, gebruikt of ingevoerd. Een rijkstypekeurnummer wordt voor 5 jaar afgegeven en dient daarna vernieuwd te worden. Verder is bepaald dat het rijkstypekeur geldig blijft zolang de leverancier of producent originele onderdelen kan leveren. Inclusief de in het typekeur gespecificeerde blusstof. Dit betekent dat de reeds in de handel aanwezige apparaten onderhouden moeten kunnen worden. De importeur mag na 5 jaar geen apparaten meer invoeren onder het oude, verlopen nummer en de nog bestaande voorraad onder het oude rijkstypekeurnummer dus ook niet meer verkopen.

Hoe kan ik zien of een blustoestel goedgekeurd is?

Op alle blustoestellen die goedgekeurd zijn voor Nederland staat op het etiket een ellips met daarin het rijkstypekeur. Onder Rijkstypekeur zoeken kunt u kiijken of het een geldig Rijkstypekeur is.
 
1. In de binnenste ellips wordt het rangnummer vermeld, met een cijferhoogte van 6 mm.
2. In de buitenste ellips worden de volgende zaken vermeld, met een letter- en cijferhoogte van 3 mm:
-  bovenin: het derde en vierde cijfer van het jaar en de maand van afgifte van het bewijs van typekeuring in twee cijfers (bijvoorbeeld 05-04 = jaar 2005, maand april)
-  links de \"B\" van \"Besluit draagbare blustoestellen\";
-  rechts het jaartal van het Besluit draagbare blustoestellen;
-  onderin de letters \"BZ\" van \"Binnenlandse Zaken\".

Voor welke blustoestellen is een rijkstypekeur verplicht?

In het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 wordt onder een blustoestel verstaan: een voor het bestrijden van brand bestemd voorwerp dat door middel van het uitvoeren van eenvoudige handelingen in werking kan worden gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zodanig is dat de bestrijding van brand plaatsvindt door middel van een zich in het blustoestel bevindende vulling en waarvan de gebruiksklare massa niet meer bedraagt dan 20 kg. Er is dus duidelijk geen minimum aangegeven, elke blusser, hoe klein ook, dient aan het Besluit te voldoen.

Wat houdt de rating van een blustoestel in?

De bluscapaciteit van een blustoestel is afhankelijk van de kwaliteit van het toestel, alsmede de hoeveelheid en soort blusmiddel. De bluscapaciteit wordt in een getal (rating) aangegeven en staat op het toestel vermeld. Deze rating wordt bepaald door het blustoestel te onderwerpen aan zogenaamde genormeerde branden. Het toestel wordt goedgekeurd indien de hiervoor vereiste rating wordt gehaald. Op het bedieningsetiket, ook wel transfer, kunt u de behaalde rating bijvoorbeeld 34A 233B C terugvinden.