Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Atjoo.nl (verder te noemen Atjoo) te Barendrecht. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Atjoo. Bijzondere van Atjoo haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Hiermee komen alle voorgaande leveringsvoorwaarden te vervallen

Artikel 2 Aanbiedingen en verzendkosten

Alle aanbiedingen en of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge toezeggingen door Atjoo zijn niet bindend, tenzij deze door Atjoo schriftelijk zijn bevestigd. Prijzen genoemd in de aanbiedingen zijn exclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De prijzen zijn exclusief een bijdrage in de verzendkosten. Deze bijdrage is € 5,00 excl. BTW voor verzending op iDEAL, rekening of na voorruitbetaling. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip geldende prijzen. Atjoo houdt de prijzen van de site zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Atjoo door haar schriftelijke of mondelinge bevestiging.
3.2 Elke met Atjoo aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Atjoo.
3.3 Opdrachtgever zal toestaan dat Atjoo zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Atjoo zich zal wenden tot diverse instanties.
3.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Atjoo bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.5 Het risico van vergissingen en of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Leveringstermijnen

4.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor Atjoo geen beletselen de werkzaamheden ter hand te nemen.
4.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 5 Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Atjoo aan de opdrachtgever garantie voor materiaal en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Atjoo haar garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien Atjoo na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Atjoo niet zelf vervaardigt, verleent Atjoo nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Atjoo is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
6.2 Atjoo is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, help stukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Atjoo of van hen, die door Atjoo te werk zijn gesteld op de aan Atjoo opgedragen werkzaamheden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Zolang Atjoo geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Atjoo.
7.2 Atjoo heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
7.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bijvoorbeeld bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op alle door Atjoo gesloten overeenkomsten en of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

Artikel 9 Geschillen

9.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Atjoo, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is
9.2 Atjoo.nl zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever vergoeden, afhankelijk van de aard van de schuld.

omhoog
FireAngelshop is in view mode, we zijn zo weer aktief
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein